تبلیغات
کانون صنفی معلمان بروجرد - اساسنامه ی کانون صنفی معلمان ماده 16 تا 30
 
کانون صنفی معلمان بروجرد
برای قایق های بی حرکت موج ها تصمیم می گیرند!
                                                        
درباره وبلاگ

این وبلاگ متعلق به کانون صنفی معلمان شهرستان بروجرد است.این کانون شعبه کانون صنفی معلمان ایران و طبق ماده 10 کمیسیون احزاب اجازه فعالیت دارد.اطلاعیه ها و بیانیه های منتشر شده در وبلاگ مورد تایید اعضای هیئت مدیره و توسط سخنگو(مسئول روابط عمومی و عضو هیئت مدیره) کانون منتشر می شود.برای ارسال نظرات، روی دایره سبز رنگ کنار عنوان هر پست کلیک کنید.
مدیر وبلاگ : کانون صنفی معلمان بروجرد
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ابزار رایگان وبلاگ

Online User
ماده ی 16
مجمع عمومی ،هیئت مدیره رابرای مدت دوسال انتخاب خواهندشد.انتخاب دوباره ی هیئت مدیره برای دوره های.......

ماده ی 16

 مجمع عمومی ،هیئت مدیره رابرای مدت دوسال انتخاب خواهندشد.انتخاب دوباره ی هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده وهیئت مدیرموظف است .ازمجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیئت مدیره جدیددعوت نماید.هیئت مدیره حداکثردوماه پیش ازپایان زمان تصــدی خودانتخاب هیات مدیره ی جدید رابرگزار نمایدو  نتیجه ی انتخابات رایک هفته پیش از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید.

 

ت1- اعضای هیات مدیره حد اکثر دو دوره ی متوالی می توانند برگزیده شوند . وپس از یک دوره وقفه انتخاب دوباره ی آنان بلا مانع خواهدبود.

ت2- اعضای هیات مدیره ودبیر کل کانون صنفی معلمان نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره در هیچ یک از احزاب تشکل های صنفی و سیاسی و غیر سیاسی عضویت داشته باشند.

 

ماده ی 17

هیات مدیره نماینده ی قانونی کانون صنفی معلمان ایران بوده وظایف واختیارات آن به شرح زیرمی باشد:

حفظ و حراست اموال منقول وغیرمنقول ،رسیدگی به حسابها،پرداخت دیون ووصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی،افتتاح حساب دربانکها طی انجام تشریفات قانونی،تعقیب جریانات قضایی ومالیاتی وثبتی،درهمه ی مراحل قانونی درمحاکم،تعیین حکم وتعیین وکیل وعزل آن،قطع و فصل دعاوی ازراه سازش( مصالحه) ودرصورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یاقسمتی از اختیارات خود به هرشخص دیگراعم ازحقوقی یاحقیقی باحق توکیل،بطورکلی هیئت مدیره می تواند هراقدام ومعامله ای راکه ضروری بدانددرموردنقل وانتقال اموال منقول وتبدیل به احسن یا رهن گذاری وفک رهن واستقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشدبه نام کانون صنفی معلمان ایران انجام دهد.

ت 1ـ جزدرباره ی موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره ی آنهادر صلاحیت خاص مجمع عمومی است،هیات اجرایی همه ی اختیارات لازم برای اداره ی اموررا مشروط به رعایت حدود موضوع کانون صنفی معلمان ایران دارا می باشد.

ت 2 ـ همه ی اسناد واوراق بها داروتعهدآورباامضای رئیس هیات مدیره یا نایب رییس وخزانه داربامهرکانون صنفی معلمان ایران معتبرخواهد بود

ت3 ـ هیات مدیره می تواندازبین خود یک نفرشخص حقیقی رابه عنوان دبیر کل برگزیده حدودواختیارات  اوراتعیین نماید.

دبیر کل درحدوداختیاراتی که ازطرف هیات مدیره به وی واگذارمی شود نماینده یکانون محسوب شده واز طرف کانون حق امضا دارد.

ت4 ـ اگردبیر کل عضوهیات مدیره باشد،دوره ی دبیر کلی او ازمدت عضویتش درهیات مدیره بیشترنخواهدبود.

ت5- هیات مدیره می توانداز بین اعضای واجد شرایط ودرراستای اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشورکمیته های تخصصی مورد نیاز کانون راتشکیل دهد.

ت6- آیین نامه ی اجرایی این اساسنامه پس از تصویب هیات مدیره وبا تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.

ت7- هیات مدیره موظف است با برنامه ریزی روش های خلاق و مبتکرانه و امکانات قانونی در راستای پیشبرد وگسترش کانون و اهداف اساسنامه اقدام کند. و خودرا دربرابر اعضاپاسخگو دانسته و از روش های انحصار طلبانه پرهیز و هویت مستقل و غیر دولتی کانون را در همه ی موضع گیر ها حفظ کند.

ت8- در این اساسنامه رییس هیات مدیره به عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان خواهد بود. و دبیر کل جایکزین مدیر عامل خواهد شد.

ت9- اعضای هیات مدیره می توانند یک نفر ار به عنوان سخنگو ی کانون از بین خودانتخاب نمایند.

 

ماده ی 18

  مجمع عمومی عادی سه نفر را به عنوان بازرس اصلی ودونفر را به عناون علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود .

ت- انتخاب دوباره ی بازرس یا بازرسان بلامانع است.

 

ماده ی 19

وظایف بازرسان به شرح زیراست:

1- بررسی همه ی اسنادواوراق مالی کانون وتهیه ی گزارش برای مجمع عمومی.

2- مطالعه ی گزارش سالانه ی هیئت مدیره اعم ازمالی وغیرمالی وتهیه گزارش عملکردهیات مدیره ی کانون برای اطلاع مجمع عمومی.

3- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره ازمفاداساسنامه به مجمع عمومی

 

ماده ی 20

همه ی اسناد و مدارک کانون اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله ی هیات مدیره ی کانون باید دردسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد.

 

فصل چهارم

بودجه و مواد متفرقه

 

ماده ی 21

بودجه کانون  ازراه گردآوری هدایا،اعانات،قبول وصیت،وقف،حبس،حق عضویت،وسایرفعالیتهای قانونی ومجازتامین می شود.

 

ت- بودجه ی کانون علاوه بر موارد ماده ی 21 اساسنامه می تواند از در آمدهای ناشی از اداره ی موسسات وابسته تامین گردد.

 

ماده ی 22

درآمدوهزینه های کانون دردفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن درپایان هرسال مالی برای بررسی به کمیسیون ماده ی 10 قانون فعالیت احزاب وجمعیت ها ارائه خواهد شد.

ت1- همه ی دفاتر مال کانون در مواقع مراجعه ی مامور مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ت2- سال مالی کانون منطبق به سال هجری شمسی بوده و به پایان ماه اسفند پایان می پذیرد.

ت3- همه ی وجوه مازاد برهزینه های کانون در حساب ویژه ای به نام کانون نزد یکی از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

 

ماده ی 23

همه ی مدارک رسمی کانون پرونده ها ونوشته های رسمی در دفتر مرکزی کانون نگهداری می شود . مکاتبات رسمی کانون به امضای رئیس هیات مدیره و درغیاب او نایب رئیس هیات مدیره و مهر کانون خواهد بود.

ت- مصوبات وصورت جلسات هیات مدیره در دفاتر ویژ ه به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

 

ماده ی 24

  هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضای هیات مدیره در صورتی معتبر است،که با تصویب کمیسیون ماده ی 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها باشد.

ت- محل کانون و اقامت گاه اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسدو مادامی که اطلاع داده نشده اسناد آن معتبر نخواهد بود.

 

ماده ی25

   کانون صنفی معلمان ایران دارای مهرویاآرم مخصوص خواهد بود،که متن آن با تصویب هیات مدیره ومجوز وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی ووزارت کشور تهیه واستفاده خواهدشد

ت1 ـ هیات مدیره درحفظ وحراست ازمهروآرم مسئولیت قانونی دارند.

 

ماده ی 26

انتشارهرگونه مطبوعه ای پس ازکسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وتحصیل پروانه ی انتشاربارعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد.

 

ماده ی 27

  باتوجه به اینکه کانون ماهیتا غیر تجاری می باشد . نمی تواند کارهای تجاری واعتباری انجام دهد

 

ماده ی 28

  انحلال کانون :

در صورت انحلال کانون مجمع عمومی فوق العاده هیات تسویه ای انتخاب و این هیات موظف خواهد بود.پس از ادای دیون و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاری اموال واملاک به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور اقدام نماید.هیات مذکور موظف است که یک نسخه از شرح کامل آنرا برای بررسی به کمیسیون ماده ی 10 قانون  فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال کند.

 

ماده ی 29

این اساسنامه مشتمل برچهار فصل وبیست ونه ماده وسی و چهار تبصره دراولین نشست اعضای مجمع عمومی و  موسس به تصویب رسید.

نوع مطلب :
برچسب ها : عمومی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 7 آذر 1396 09:46 ب.ظ
با تشکر از وبلاگ بسیار جالب
سه شنبه 7 آذر 1396 12:20 ق.ظ
امروز، من با بچه های من به جبهه ساحل رفتم. من یک پوسته دریا پیدا کردم و به دختر 4 سالهام دادم
و گفت: "اگر میتوانی گوش کنی، اقیانوس را بشنو."
او پوسته را به گوش او گذاشت و فریاد زد. یک خرچ خرچنگ در داخل وجود داشت و آن گوش او را گرفت.
او هرگز نمیخواهد برگردد! LoL من می دانم که این کاملا موضوع است اما
مجبور شدم به کسی بگویم
جمعه 3 آذر 1396 04:45 ب.ظ
این اولین بار نیست که من این وب سایت را ببینم، من از این وب سایت بازدید می کنم
با این حال تمام اطلاعات را از اینجا دریافت کنید.
سه شنبه 30 آبان 1396 08:29 ب.ظ
سلام، من فکر می کنم این یک وب سایت عالی است. من آن را می کشم
؛) من دوباره یک بار دیگر از آنجایی که کتاب آن را مشخص کردم پول و آزادی بهترین راه برای تغییر است،
ممکن است غنی باشد و همچنان به راهنمایی دیگران ادامه دهید.
پنجشنبه 18 آبان 1396 04:29 ق.ظ
من بازدید کننده منظم هستم، چگونه همه شما هستم؟ این قطعه نوشت نوشته شده است
در این وب سایت واقعا خوب است.
یکشنبه 14 آبان 1396 03:55 ق.ظ
قطعا آنچه که شما گفتید را در نظر بگیرید. دلیل دلخواه شما به نظر می رسد
اینترنت یکی از ساده ترین عوامل برای در نظر گرفتن. من به شما می گویم، من قطعا در همان زمان به عنوان دیگران ناراحت می شویم به عنوان افراد دیگر در مورد نگرانی هایی که آنها به روشنی نمی دانند فکر می کنند.
شما موفق به ضربه زدن به ناخن بالاترین و تعریف همه چیز بدون هیچ عوارض جانبی مورد نیاز،
افراد دیگر می توانند سیگنال بگیرند احتمالا دوباره به دریافت بیشتر خواهد رسید
متشکرم
یکشنبه 14 آبان 1396 01:20 ق.ظ
وبلاگ بسیار خوب! آیا برای نویسندگان مشتاق مفید است؟

من امیدوارم زود بلاگ خود را شروع کنم اما من
کمی در همه چیز گم شده است آیا می خواهید با پلت فرم رایگان مانند وردپرس یا
برای گزینه پرداختی بروید؟ گزینه های زیادی وجود دارد که من کاملا غرق می شوم..
هر گونه توصیه؟ خیلی ممنون
جمعه 12 آبان 1396 07:56 ب.ظ
پست عالی من این وبلاگ را دائما چک کردم و تحت تاثیر قرار گرفتم!
اطلاعات بسیار مفید به طور خاص آخرین بخش:
) من برای چنین اطلاعاتی بسیار مراقبت می کنم. من دنبالش بودم
این اطلاعات خاص برای مدت زمان طولانی. با تشکر از شما و بهترین
شانس.
پنجشنبه 11 آبان 1396 01:09 ق.ظ
بی تردید بر این باورند که شما گفتید. توجیه مورد علاقه شما به نظر می رسد در وب ساده ترین است
چیزی که از آن آگاه باشد من به شما می گویم، من قطعا ناراحت می شود در حالی که مردم در نظر نگرانی
آنها فقط نمی دانند. شما موفق به ضربه ناخن بر روی بالا و تعریف شده است
همه چیز بدون عوارض جانبی، مردم می توانند سیگنال بگیرند.
احتمالا بیشتر به دریافت مجدد خواهد رسید با تشکر
چهارشنبه 10 آبان 1396 11:08 ب.ظ
این پست ایده ای روشن را به نفع بینندگان جدید وبلاگ نویسی ارائه می دهد که واقعا چگونه می توان وبلاگ نویسی کرد.
چهارشنبه 10 آبان 1396 10:07 ب.ظ
اگر کسی به نظر کارشناس در مورد وبلاگ نویسی نیاز دارد
و سایت ساخت و سپس من پیشنهاد می کنم او / او را به پرداخت
یک بازدید از این وبلاگ، نگه دارید تا کار سخت.
پنجشنبه 16 شهریور 1396 09:18 ق.ظ
I was able to find good advice from your articles.
سه شنبه 14 شهریور 1396 12:32 ق.ظ
من فکر می کنم این یکی از مهم ترین اطلاعات برای من است. و
من خوشحالم که مقاله شما را می خوانم اما می خواهم به برخی از چیزهای عمومی اشاره کنم
سبک سایت کامل است، مقالات واقعا عالی است: D.
شغل خوب، سلام
چهارشنبه 7 تیر 1396 05:59 ب.ظ
We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme
in our community. Your site provided us with helpful info to work
on. You've performed an impressive activity and our entire group will probably be thankful to you.
سه شنبه 6 تیر 1396 06:20 ق.ظ
Loving the information on this site, you have done great
job on the content.
دوشنبه 5 تیر 1396 01:43 ب.ظ
We're a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
Your site provided us with valuable information to work on. You've performed an impressive task and our whole group will probably be thankful to you.
یکشنبه 4 تیر 1396 09:16 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی
دلنشین در آغاز آیا نه کار بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای while.
من با این حال مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما خواهد را سادگی به کمک پر همه کسانی معافیت.
که شما در واقع که می توانید انجام من را بدون شک
تا پایان در گم.
سه شنبه 2 خرداد 1396 03:03 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in truth used to be a amusement account it.
Glance complicated to more added agreeable from you! However, how can we keep up a correspondence?
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:22 ق.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی
که صدایی مناسب اصل آیا واقعا کار درست با من پس از برخی
از زمان. جایی درون پاراگراف
شما در واقع قادر به من مؤمن اما فقط برای بسیار در
حالی که کوتاه. من با این حال
کردم مشکل خود را با فراز در منطق و شما خواهد را خوب به
پر کسانی که شکاف. در صورتی که شما
در واقع که می توانید انجام من خواهد قطعا
تا پایان در گم.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:11 ب.ظ
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox
and now each time a comment is added I get four e-mails with the
same comment. Is there any way you can remove people from that
service? Bless you!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:16 ق.ظ
Right here is the right webpage for anybody who wants to find out about this topic.

You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa).
You certainly put a new spin on a topic that's been discussed
for many years. Excellent stuff, just great!
یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 07:58 ب.ظ
These are truly fantastic ideas in concerning blogging.
You have touched some good points here.
Any way keep up wrinting.
جمعه 8 اردیبهشت 1396 06:15 ب.ظ
I simply couldn't depart your site prior to suggesting that I actually enjoyed the usual information an individual provide
to your visitors? Is going to be again ceaselessly to inspect
new posts
چهارشنبه 23 فروردین 1396 08:35 ق.ظ
Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this piece of writing i thought i could also make comment due to this sensible article.
یکشنبه 9 آذر 1393 11:11 ب.ظ
با سلام دوست عزیز جناب صارمی

همانطوریکه می دانید و از نام این کانون پیداست این کانون متعلق به تمام معلمین است لذا کوتاهی حضرتعالی و سایر دوستان در برگزاری اولین جلسه برای همه ی همکاران فرهنگی قابل اغماز نیست شما چگونه نصف بعلاوه یک را از 200 نفر حساب می کنید در حالیکه جمعیت معلمین بروجرد بیش از 6000 نفر است . پس این مسئله مهم قابل توجیه نیست چرا که 200 نفر نمی تواند وکیل 6000 معلم بروجردی باشند پس کانون صنفی شما کانون همان 200 نفر است و از منظر بنده و بسیاری از همکاران افراد به اصطلاح انتخاب شده نماینده صنفی معلمان بروجرد نیستند و همان نماینده 200 نفر می باشند .
از طرف دیگر قانون گذار با ارائه تبصره 2 ماده 16 سعی بر این داشته تا از افرادی در کانون استفاده شود که به دلیل عدم عضویت در هئیت مدیره اصناف دیگر وقت و زمان لازم را برای پیگیری مشکلات فرهنگیان عزیز شهرمان داشته باشند.

لذا راهکاری که بنده ارائه می دهم تا سبب شود انشااله کانون صنفی قدرتمندی در بروجرد تشکیل شده و بتواند با توان مضاعف نسبت به احقاق حق همکاران اقدام نماید اینست که صرف داشتن نام یک کانون صنفی لازم نیست بنابراین فراخوانی به صورت مجمع عمومی از طرف شما و سایر دوستان بعنوان هئیت رئیسه انجام شود تا اکثر همکاران در جلسه شرف حضور یافته و ضمن تعیین هئیت مدیره مورد قبول همگان مواردی را نیز جهت الحاق به اساسنامه مصوب نمایند البته لازم به ذکر است بنده قصد عضویت بنام هئیت مدیره را ندارم لذا در تلاش برای خود نیستم ولیکن اعضای منتخب 200 نفر را هم نمایندگان خود مانند بسیاری از همکاران نمی دانم .

با تشکر از شما برادر ارجمند 
کانون صنفی معلمان بروجرد

استاد گرامی سلام
در توضیح قبلی اشاره کردم و در اساسنامه آمده است که نصف بعلاوه یک از اعضا است نه همکاران اگر به این شکل می بود گمانم کانون صنفی معلمان ایران باید در ورزشگاه آزادی برگزار می شد.دوستان و همکاران ما از طریق وایبر شبکه های مجازی چون فیس بوک پیام کوتاه و حتی در مراسمی که اداره برای شهید خشخاشی برگزار کردند با چاپ برگه هایی از همکاران برای شرکت دعوت نمود.راهکار شما را بنده به عنوان یک عضو در جلسه بعدی مطرح میکنم.در صورتی که تعداد اعضا زیاد باشند یعنی به بیش از 300 نفر برسد به نظر حقیر به عنوان شاگرد کوچک شما در صورت توافق اعضا و تمایل حضرتعالی را برای بیان این پیشنهاد به جلسه بعد دعوت میکنیم.ان شا ا... که در شکوفا شدن نهال نوپایمان موثر باشد.
یکشنبه 9 آذر 1393 01:37 ق.ظ
با سلام

انتخابات را که بدون حضور حداقل 10% معلمین برگزار نمودید و برخلاف ماده 16 اساسنامه صنفی معلمین آقایان پاکنهاد و روح بخشان و ... نیز انتخاب نمودید

چراکه این دو برخلاف تبصره 2 ماده 16 اساسنامه عضو شورا و تعاونی مصرف هستند برای این مورد چه توضیحی دارید ؟
کانون صنفی معلمان بروجرد

با سلام همکار گرامی
ماده ی 10
مجمع عمومی بارعایت تشریفات مندرج در ضمیمه ،سالی یک بار در نخستین جمعه ماه اردیبهشت تشکیل خواهد شد،برای رسمیت، حضورنصف بعلاوه ی یک نفر اعضای پیوسته و برای تصویب هر موضوعی رای اکثریت اعضا حاضر ضرورت دارد. درصورتیکه در دعوت نخست تعداد حاضر به حد نصاب نرسید ،جلسه ی دوم به فاصله ی 15 روز تشکیل و باهر تعداد حاضرین جلسه رسیمت خواهد یافت.
مجمع عمومی ممکن است،به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره با یک سوم اعضای پیوسته تشکیل گردد.
همانطور که ملاحظه می فرمایید حضور نصف به علاوه یک نفر از اعضا ضروری است.که حضور 147 نفر از نزدیک به 200 نفر ثبت نام شده بیش از 50 درصد است.ان شا ا... با ادامه عضو گیری در هفته های آینده برای مجمع سال های بعد همه 6300 همکار شاغل و بازنشسته ما ثبت نام شده باشند.و شاهد انتخابات پرشورتر باشیم.
تبصره 2 ماده 16 اساسنامه اشاره دارد.
اعضای هیات مدیره ودبیر کل کانون صنفی معلمان نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره در هیچ یک از احزاب تشکل های صنفی و سیاسی و غیر سیاسی عضویت داشته باشند.
در مورد همین تبصره هم در جلسه اول هیئت مدیره بحث شد.هر چند اعضای هیئت مدیره سایر شهرها در شورای شهر و.... فعالیت دارند اما از آنجا که ملاک ما قانون است.جناب آقای رادان به عنوان بازرس و کارشناس حقوقی مسئول پیگیری این قضیه است.باید توجه شود که در این تبصره حزب مطرح شده است احزاب هم که طبق قانون دارای شناسنامه هستند و به ریز اسامی آنها وجود دارد.البته این تفسیر دوستان ماست .تفسیر قانونی را از طریق همین وبگاه ان شا ا.... اعلام خواهم نمود.
با تشکر از نظر شما
علی صارمی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر